Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (ЛОІППО) – заклад вищої освіти ІІІ–ІV рівня акредитації. Дата заснування – 15 жовтня 1939 року.

Місія інституту:

 • реалізація завдань державної політики в галузі освіти;
 • розвиток професіоналізму, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення готовності педагогів до роботи в умовах реформування освіти;
 • модернізація системи освіти дорослих.

Стратегічні напрями діяльності:  

 • застосування варіативних моделей організації освітнього процесу та оновлення змісту й технологій підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладів освіти у зв’язку з реалізацією Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
 • посилення наукового потенціалу інституту, подальше дослідження наукових основ безперервної педагогічної освіти в контексті соціокультурних змін у державі, підготовка експериментальних та інноваційних розробок;
 • подальше використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчального призначення, упровадження дистанційної форми навчання та онлайн-навчання з використанням різних сертифікованих платформ для професійного розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників;
 • удосконалення діяльності психологічної служби Луганської області з метою забезпечення високої ефективності освітніх реформ і психолого-педагогічної підтримки учасників освітнього процесу в умовах військового конфлікту;
 • науково-методичний супровід роботи опорних шкіл у сільській місцевості регіону, опанування педагогами нових педагогічних функцій з урахуванням завдань закладів;
 • науково-методичний супровід інноваційної та дослідно-експериментальної роботи закладів освіти регіону з метою створення інноваційних освітніх практик, здійснення апробації різних нововведень, узагальнення досвіду й вироблення практичних рекомендацій щодо їх подальшого впровадження;
 • координація діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та взаємодія з відділами освіти об’єднаних територіальних громад з питань безперервного професійного розвитку педпрацівників і створення системи якісної освіти;
 • підготовка педагогів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
 • науково-методичний та організаційний супровід реалізації державних і регіональних освітніх програм, заходів;
 • виявлення та дослідження ресурсу творчих майстерень педагогів області як джерела інноваційного педагогічного досвіду;
 • пошук ефективних моделей роботи з обдарованими дітьми в системі загальної середньої та позашкільної освіти;
 • розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів щодо організації та здійснення національно-патріотичного виховання дітей і учнівської молоді;
 • розвиток співробітництва з міжнародними організаціями й установами, зарубіжними освітянськими фондами, участь у міжнародних проектах, програмах з метою професійного розвитку педагогічних працівників регіону;
 • створення умов для охорони життя та здоров’я співробітників інституту, учасників освітнього процесу закладів Луганської області, дотримання правил безпечної життєдіяльності в надзвичайних умовах.

У структурі інституту є: директор - І. І. Цимбал, кандидат педагогічних наук, доцент; заступник директора з навчальної роботи - А. О. Данильєв, кандидат історичних наук, доцент; заступник директора з наукової роботи - О. В. Касьянова, кандидат педагогічних наук, доцент; заступник директора з науково-педагогічної роботи - С. О. Жерліцин; заступник директора з адміністративно-господарської роботи - М. І. Чернов. Працюють відділ кадрів, канцелярія, бухгалтерія.

Структурними підрозділами інституту є:

 • чотири кафедри:

- кафедра педагогіки та психології (завідувач – О. В. Пагава, кандидат психологічних наук);

- кафедра управління освітою (в. о. завідувача – Л. М. Михайлова, кандидат педагогічних наук, доцент);

- кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання (завідувач – О. О. Короткова, кандидат історичних наук);

- кафедра природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання (завідувач –О. О. Буряк, кандидат педагогічних наук).

 • обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти (завідувач – О. В. Коган).

Кадровий потенціал інституту станом на 10.09.2018 року складає загалом – 36 наукових та науково-педагогічних працівників, з них: докторів наук – 3; кандидатів педагогічних наук – 17. Учені звання мають 13 співробітників, з них: «професор» – 3; «доцент» – 10. Педагогічних працівників – 30.

Луганський ОІППО виконує три основні взаємопов’язані між собою функції: розвиває професіоналізм педагогів; забезпечує науково-методичний супровід інновацій; проводить регіональні науково-педагогічні дослідження.
Система підвищення кваліфікації в Луганському ОІППО складається з трьох форм навчання: денної, заочної, дистанційної (ліцензований обсяг – 6000 осіб на рік); щорічно розробляються понад 130 варіантів навчальних планів курсів підвищення кваліфікації, упроваджуються інноваційні технології післядипломної педагогічної освіти.

Інноваційні технології в роботі ЛОІППО

В інституті розроблені та використовуються інноваційні технології, а саме:

 • «Технопарк для освітян» – технологія запровадження інновацій;
 • опорний конспект – технологія навчання дорослих з опорою на практичний досвід, структурування інформації та інтерактивність;
 • проект професійного розвитку – технологія взаємодії з методичними кабінетами та методичними об’єднаннями в міжкурсовий період;
 • мережі професійної взаємодії – технологія залучення до професійного розвитку вчителів кращих навчальних закладів, провідних викладачів і науковців, громадських організацій;
 • «Організація, що навчається» – технологія професійного розвитку педагогів за напрямами наукового пошуку, спеціалізації, експерименту в конкретному навчальному закладі.

Наукові дослідження 

Структурні підрозділи інституту забезпечують розробку науково-дослідної теми «Освітньо-інформаційний простір інституту післядипломної освіти як науково-методичне середовище професійного розвитку педагогів». У межах означеної теми кожен структурний підрозділ досліджує один з напрямів професійного розвитку педагогів, а саме:

 • «Сучасні методологічні засади розвитку психолого-педагогічних компетентностей педагогів ДНЗ та ЗНЗ у системі післядипломної педагогічної освіти» (кафедра педагогіки та психології);
 • «Інноваційні підходи професійного розвитку керівних кадрів та педагогічних працівників в умовах сучасної неперервної освіти» (кафедра управління освітою);
 • «Науково-методичне забезпечення реалізації оновленого змісту гуманітарної складової Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання);
 • «Науково-методичні засади підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти засобами компетентнісно-діяльнісного підходу» (кафедра природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання);
 • «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників психологічної служби системи освіти Луганської області» (обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти).

Освітньо-інформаційний простір інституту представлений інститутським освітнім порталом www.loippo.edu.ua, який поєднує 16 структурних компонентів. Розроблені цифрові ресурсів на регіональному рівні (11), діють 17 віртуальних педагогічних спільнот.

Триває друк науково-методичного журналу «Освіта на Луганщині» з періодичністю чотири номери на рік, електронна версія – на порталі інституту: http://loippo.edu.ua/activities/editorial-and-publishing-activities/sci-methodical-journal-edu-in-luhansk.

Партнери

Інститут співпрацює з Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України», Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Інститутом проблем виховання НАПН України, Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи НАПН України, Українським центром оцінювання якості освіти, Донецьким регіональним центром оцінювання якості освіти, Луганською обласною державною адміністрацією та Департаментом освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, управліннями й відділами освіти міст і районів області, відділами освіти об’єднаних територіальних громад, методичними кабінетами (центрами).