Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО на 2018 рік 22 червня була проведена вчена рада, на якій заслухали звіт Ольги Касатової, заступника директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Лисичанська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 8» про перебіг і отримані результати дослідно-експериментальної роботи за темою «Використання сервісів Web 2.0 в освітній діяльності школи», (презентація).

 

Учена рада констатує, що дослідно-експериментальна робота здійснювалась відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації № 449 від 02.04.2013 «Про надання статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 8».

Дослідно-експериментальна робота проводилась за затвердженою наказом програмою, у якій було передбачено теоретичне обґрунтування, практичну розробку й експериментальну перевірку ефективності використання сервісів Web 2.0 в освітній діяльності як інструменту комунікації учасників освітнього процесу та мотивації до навчання.

Дослідження проводилось у 5 етапів: підготовчий (січень 2013 р. – серпень 2013 р.); діагностико-концептуальний (вересень 2013 р. – серпень 2014 р.); формувальний (вересень 2014 р. – серпень 2016 р.); контрольно-узагальнювальний (вересень 2016 р. – серпень 2017 р.); корекційний (вересень 2017 р. – червень 2018 р.).

Умовами, які дозволили педагогічному колективу досягти мети та завдань дослідно-експериментальної роботи, визначені: високий рівень технічного оснащення освітнього закладу; узагальнення науково-теоретичних і методологічних основ цілісного педагогічного процесу в сучасному закладі загальної середньої освіти; підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників закладу за програмою Інтел® «Навчання для майбутнього» та програмою національного проекту «Відкритий світ»; налагодження партнерських відносин із закладами вищої освіти.

Протягом дослідно-експериментальної роботи були створені 2 творчі групи педагогів з реалізації експериментальної діяльності та 7 творчих лабораторій: «Web-quest як засіб активізації навчальної діяльності учнів», «Персональний сайт учителя як засіб інтеграції в єдиний освітній простір», «Сервіс Prezi.com як ефективний засіб створення інтерактивних online презентацій», «Інтерактивна дошка – інтерактивне навчання», «Програми Pinnacle Studio, Windows Movie Maker, Avid Studio в роботі вчителя та класного керівника» тощо.

В освітньому закладі організована робота Інтернет-майданчика з метою впровадження нових інформаційних технологій, розробки інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу, використання можливостей телекомунікаційних технологій та Інтернет-ресурсів. Упроваджені сервіси Web 2.0 у систему допрофільної підготовки та профільного навчання. Проведені консультації щодо особливостей дослідно-експериментальної роботи (43), що вплинуло на зростання зацікавленості учасників освітнього процесу.

Результатом є розроблена модель інформаційного простору школи для ефективного використання сервісів Web 2.0, яка дозволяє визначити рівень ІК компетентності педпрацівників закладу освіті та спрогнозувати план саморозвитку педагогів.

Показником успішності дослідно-експериментальної діяльності закладу є рівень обізнаності педагогічних працівників в ефективному впровадженні сервісів Web 2.0 в освітню діяльність. Якщо у 2013–2014 н. р. тільки 19 % учителів використовували сервіси Web 2.0, віддаючи перевагу друкованим текстам (91 %), то на етапі завершення дослідно-експериментальної роботи кількість учителів, що використовували сервіси Web 2.0, збільшилась, а напрями використання стали більш різноманітними. 81 % учителів почав використовувати сервіси Web 2.0 з метою пошуку додаткової інформації, а 79 % – для підвищення власної компетентності.

Результати заключного моніторингового дослідження щодо використання сервісів Web 2.0 в освітній діяльності показали, що 100 % учителів володіють елементарними навичками роботи із сервісами Web 2.0, 38 % педагогів школи використовують їх епізодично, систематично використовують 62 % опитаних. Найчастіше вчителі використовують сервіси Web 2.0 на уроках під час викладання нового матеріалу – 10 %, як засіб визначення рівня навчальних досягнень учнів – 12 %, закріплення навчального матеріалу (тренінги, лабораторні роботи тощо) – 35 % та самостійної роботи учні – 43 %. Якщо у 2015 р. 35 % педагогів мали власний сайт, у 2018 р. цей показник зріс до 85 %. Сьогодні вчителі школи розміщують авторські матеріали на Web-ресурсах – 53 %, у 2015 р. цей показник складав 17 %, що свідчить про підвищення рівня інформаційної компетентності вчителів школи. У процесі дослідно-експериментальної роботи був підтверджений позитивний вплив використання сервісів Web 2.0 на мотивацію учнів до навчання, підвищення навчальних досягнень, у порівнянні з тими. хто епізодично залучався до дослідження.

Результати дослідно-експериментальної роботи педагогічних працівників КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 8» були висвітлені в науково-методичних статтях і тезах доповідей (17), на науково-методичних конференціях (3), семінарах (12), усеукраїнських та обласних форумах (7), міжнародних проектах (1), конкурсах (2), педагогічних фестивалях (2), засіданні круглого столу (1). Педагогічні працівника закладу стали розробниками Web-квестів (28) і глогстерів (19).