1. Загальні положення.
1.1. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення «Про державний вищий навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1074, статуту ЛОІППО.
1.2. Вчена рада Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти є колегіальним органом й утворюється строком на рік.
1.3. У своїй діяльності Вчена рада керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказами і розпорядженнями Президії НАПН України, Міністерства освіти і науки, статутом ЛОІППО та цим Положенням.
2. Функції Вченої ради.
До компетенції Вченої ради належать:
- підготовка проекту статуту ЛОІППО, а також змін і доповнень до нього та подання його до конференції трудового колективу;
- ухвалення річного плану та звіту за рік;
- подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, головного бухгалтера, а також завідувача бібліотеки;
- обрання на посаду завідуючих кафедрами, доцентів і професорів;
- ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
- ухвалення рішень із питань організації навчального процесу;
- обговорення досвіду впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій та ухвалення рішень щодо їх використання в діяльності ЛОІППО;
- ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
- оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
- прийняття рішень щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора;
- визначення напрямів підготовки фахівців у магістратурі;
- заслуховування звітів проректорів та інших керівників структурних підрозділів;
- утвердження тем дисертаційних досліджень співробітників інституту;
- заслуховування звітів аспірантів.
Вчена рада розглядає й інші питання діяльності відповідно до статуту.
3. Склад Вченої ради.
Вчену раду очолює її голова – ректор.
До складу Вченої ради входять за посадами: члени ректорату, головний бухгалтер, а також виборні представники, які обираються з числа завідуючих кафедрами, доцентів, професорів, докторів наук. Повний склад Вченої ради затверджується наказом ректора.
4. Організація роботи Вченої ради.
4.1. Засідання Вченої ради ЛОІППО відбуваються один раз на два місяці. Проводить засідання Вченої ради ректор, а за його відсутності – проректор, який виконує його обов’язки.
4.2. Засідання Вченої ради є правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин персонального складу ради. Рішення Вченої ради приймаються простою більшістю присутніх на її засіданні. Порядок голосування (відкрите чи таємне) визначається Вченою радою.
4.3. Засідання Вченої ради протоколюються. Протокол засідань оформляє вчений секретар, який обирається Вченою радою з числа її членів на термін повноваження Вченої ради та діє відповідно до визначених повноважень (додаток 1).
4.4. Протоколи засідань Вченої ради підписуються її головою та вченим секретарем і зберігаються в установленому порядку.
4.5. Рішення Вченої ради є обов’язковими для всіх співробітників ЛОІППО.

 

Додаток 1

Функціональні обов’язки вченого секретаря ЛОІППО

Вчений секретар:
- організовує роботу Вченої ради і забезпечує оформлення її рішень;
- бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них;
- контролює підготовку засідань Вченої ради;
- готує інформацію і звіти про діяльність Вченої ради;
- забезпечує моніторинг виконання рішень Вченої ради, а також інформує за його результатами голову та членів Вченої ради;
- готує звітні матеріали про роботу Вченої ради;
- організовує оформлення атестаційних документів щодо присвоєння вчених звань;
- готує довідки про апробацію результатів наукових досліджень у ЛОІППО;
- організовує спільно із завідуючими кафедр оформлення відзивів на автореферати дисертацій, що надходять до ЛОІППО;
- складає графік звітності аспірантів-співробітників ЛОІППО на засіданнях Вченої ради;
- аналізує та доповідає на засіданні Вченої ради про хід виконання завдань дисертаційних досліджень співробітниками ЛОІППО;
- готує матеріали про надання грифу науковим та науково-методичним виданням;
- виконує інші завдання голови Вченої ради.

 

1. Цимбал І. І.

ректор ЛОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент – голова Вченої ради;

2. Данильєв А. О.

проректор із навчальної роботи ЛОІППО, кандидат історичних наук, доцент – заступник голови Вченої ради;

3. Касьянова О. В.

проректор із наукової роботи ЛОІППО, доцент, кандидат педагогічних наук;

4. Стецюк Ю. В.

директор Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації;

5. Жерліцин С. О.

проректор із науково-педагогічної роботи ЛОІППО,
старший викладач;

6. Чернов М. І.

проректор з адміністративно-господарської роботи ЛОІППО;

7. Пагава О. В.

зав. кафедри педагогіки та психології ЛОІППО, кандидат психологічних наук;

8. Журба М. А.

зав. кафедри управління освітою ЛОІППО, доктор філософських наук;

9. Максименко О.В.

зав. кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
і методики їх викладання ЛОІППО, доцент, кандидат філологічних наук;

10. Буряк О. О.

зав. кафедри природничо-наукових дисциплін і методики їх викладання  ЛОІППО, кандидат педагогічних наук;

11. Харченко С. Я.

професор кафедри управління освітою ЛОІППО,
доктор педагогічних наук, професор;

12. Гарькавець С.О.

професор кафедри педагогіки та психології ЛОІППО, доктор психологічних наук, професор;

13. Калько І. В.

старший викладач кафедри управління освітою ЛОІППО, кандидат  педагогічних наук.

14. Ізюмська Т. О.

голова профспілки робітників ЛОІППО;

15. Редька О. О.

головний бухгалтер ЛОІППО;

16. Тімошина І. І.

начальник відділу кадрів ЛОІППО;

17. Годорож О. В.

методист кафедри природничо-наукових дисциплін і методики їх викладання ЛОІППО.

Ректор

                  І. І. Цимбал

 

Засідання вченої ради ЛОІППО

від 24.11.2017

Порядок денний

 1. Про використання ІКТ для розвитку професійної компетентності в системі післядипломної педагогічної освіти регіону.
 2. Про підготовку педагогів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі навчального закладу.
 3. Звіт старшого викладача кафедри управління освітою Луганського ОІППО Г. І. Савонової про хід виконання дисертаційної роботи.
 4. Різне. 

Засідання вченої ради ЛОІППО

від 27.09.2017

Порядок денний

 1. Про реалізацію державних та регіональних освітніх програм.
 2. Про спільну діяльність Луганського ОІППО та комунальної установи «Сватівський районний методичний кабінет» щодо професійного розвитку педпрацівників.
 3. Про звіт з перебігу та отримані результати дослідно-експериментальної роботи комунального закладу «Навчально-виховний комплекс Сватівська загальноосвітня школа І ступеня – гімназія» за темою «Науково-методичний супровід творчої діяльності учнів і вчителів у системі особистісно зорієнтованого навчання та виховання».
 4. Про звіт з перебігу та отримані результати дослідно-експериментальної роботи Зориківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Міловської районної ради Луганської області за темою «Формування якостей сучасного лідера в умовах сільської громадсько активної школи».
 5. Різне.

Засідання вченої ради ЛОІППО

від 22.06.2017

Порядок денний

 1. Про затвердження навчальних планів КПК педпрацівників області за денною, заочною, дистанційною формами навчання.
 2. Про затвердження контингенту слухачів КПК, планів-графіків підвищення кваліфікації педпрацівників за денною, заочною, дистанційною формами навчання.
 3. Про науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи закладів освіти Луганської області.
 4. Взаємодія Луганського ОІППО та комунального закладу «Методичний кабінет працівників освіти Станично-Луганського району» щодо створення умов для безперервного професійного розвитку педагогічних кадрів.
 5. Різне.

Засідання вченої ради ЛОІППО

від 19.04.2017

Порядок денний

 1. Про звіт з перебігу та отримані результати дослідно-експериментальної роботи КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І–ІІ ступенів – ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» за темою «Соціально-психологічні засади формування медіакультури особистості».
 2. Про звіт з перебігу та отримані результати дослідно-експериментальної роботи КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І–ІІ ступенів – ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» за темою «Управління цілісним педагогічним процесом у сучасній школі як «Школі успіху».
 3. Про звіт з перебігу та отримані результати дослідно-експериментальної роботи Рубіжанської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 6 Рубіжанської міської ради Луганської області за темою «Управління загальноосвітнім закладом на основі загальнозбережуальних технологій».
 4. Про науково-дослідну роботу кафедри управління освітою «Інноваційні підходи професійного розвитку керівних та педагогічних кадрів в умовах сучасної неперервної освіти».
 5. Взаємодія Луганського ОІППО та Міловського районного методичного кабінету щодо створення умов для безперервного професійного розвитку педагогічних кадрів.
 6. Різне.

Засідання вченої ради ЛОІППО

від 17.02.2017

Порядок денний

 1. Про звіт із перебігу та отримані результати дослідно-експериментальної роботи КДНЗ (ясел-садка) комбінованого типу № 12 «Малюк» Сєвєродонецької міської ради Луганської області за темою «Розвиток інформативної компетентності дітей дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій».
 2. Про звіт із перебігу та отримані результати дослідно-експериментальної роботи середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16 м. Сєвєродонецька Луганської області за темою «Виховання в учнів 1-11 класів моральних цінностей у навчальній та позаурочній діяльності».
 3. Про науково-дослідну роботу кафедри педагогіки та психології «Сучасні методологічні засади розвитку психолого-педагогічних компетентностей педагогів ДНЗ та ЗНЗ у системі післядипломної педагогічної освіти».
 4. Різне.

Засідання вченої ради ЛОІППО

від 20.12.2016

Порядок денний

 1. Аналітичний звіт ректора про діяльність інституту у 2016 р. Про затвердження плану роботи інституту на 2017 р.
 2. Про діяльність обласного Центру практичної психології та соціальної роботи у 2016 р.
 3. Звіт співробітників інституту про хід виконання дисертаційних досліджень
 4. Різне.

Засідання вченої ради ЛОІППО

від 29.11.2016

Порядок денний

 1. Про звіт з перебігу та отримані результати дослідно-експериментальної роботи Попаснянської ЗНЗ І–ІІІ ступенів № 24 Попаснянської районної ради Луганської області.
 2. Про звіт з перебігу та отримані результати дослідно-експериментальної роботи Гірської багатопрофільної гімназії Попаснянської районної ради Луганської області.
 3. Про роботу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання щодо підготовки до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у 2015–2016 навчальному році.
 4. Різне.

Засідання вченої ради ЛОІППО

від 21.09.2016

Порядок денний

 1. Про звіт з перебігу та отримання результатів дослідно-експериментальної роботи за темою «Педагогічна система формування здорового способу життя в учнів сільської школи» Валуйської ЗОШ І–ІІІ ступенів №2 Станично-Луганського району Луганської області.
 2. Про звіт з перебігу та отримання результатів дослідно-експериментальної роботи за темою «Особистісний розвиток дитини» дошкільного навчального закладу №4 «Теремок» Старобільської районної ради Луганської області.
 3. Про звіт з перебігу та отримання результатів дослідно-експериментальної роботи за темою «Освіта для демократичного громадянства» Лисичанського багатопрофільного ліцею Лисичанської міської ради Луганської області.
 4. Про хід виконання заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді в Луганській області.
 5. Про результати роботи творчих груп, творчих майстерень педпрацівників області як форми професійного розвитку.
 6. Різне.

Засідання вченої ради ЛОІППО

від 13.06.2016

Порядок денний

 1. Про затвердження навчальних планів КПК педагогічних працівників області за денною, заочною, дистанційною формами навчання.
 2. Про затвердження контингенту слухачів КПК, планів-графіків підвищення кваліфікації педпрацівників за денною, заочною, дистанційною формами навчання.
 3. Різне.

Засідання вченої ради ЛОІППО

від 25.04.2016

Порядок денний

 1. Система професійного розвитку керівних кадрів навчальних закладів області в Луганському ОІППО.
 2. Науково-методичний супровід упровадження ІКТ у навчально-виховний процес.
 3. Про спільну діяльність Луганського ОІППО та Біловодського районного методичного кабінету Луганської області.
 4. Звіт співробітників інституту про хід виконання дисертаційних робіт.
 5. Різне.

 

Засідання вченої ради ЛОІППО

від 25.02.2016

Порядок денний

 1. Про діяльність кафедри природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання щодо створення умов підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти.
 2. Про спільну діяльність Луганського ОІППО та міського методичного кабінету Рубіжанської міської ради щодо професійного розвитку педпрацівників.
 3. Про звіт із перебігу та отримання результатів дослідно-експериментальної роботи за темою «Педагогічні умови впровадження в навчально-виховний процес сільської школи системної екологічної освіти і виховання учнів», яка проводилася педагогічним колективом Штормівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області.
 4. Про виконання попереднього ухвалення вченої ради «Науково-методичний супровід навчального предмета «Я у світі» та підготовка вчителів на КПК і в між курсовому періоді до його виконання в 3-х класах» (рішення вченої ради, протокол №5 від 17 червня 2015 р.).
 5. Різне.

Засідання вченої ради ЛОІППО

від 22.12.2015

Порядок денний

 1. Про науково-дослідну роботу кафедр інституту. 
 2. Результати міжнародних, всеукраїнських та регіональних моніторингових досліджень у 2015 році. 
 3. Звіт про перебіг та отримані результати дослідно-експериментальної роботи навчального закладу регіонального рівня за темою «Школа сприяння здоров’ю» як освітній простір формування психологічної компетентності учасників навчально-виховного процесу», яка проводилася педагогічним колективом комунального закладу «Лисичанська спеціалізована школа I–III ступенів № 27 Лисичанської міської ради Луганської області». 
 4. Аналітичний звіт ректора про діяльність інституту в 2015 році. Про затвердження плану роботи інституту на 2016 рік. 
 5. Різне. 

Засідання вченої ради ЛОІППО

від 24.11.2015

Порядок денний

 1. Про підготовку педагогів до організації виховного процесу в навчальних закладах із урахуванням оновленого змісту та сучасних технологій.
 2. Про стан вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду кафедрами інституту.
 3. Звіт КЗ «Кремінський районний методичного кабінету» про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 4. Про звіт із перебігу та отримання результатів дослідно-експериментальної роботи за темою «Розвиток професійної компетентності педагога як умова підвищення якості знань», яка проводилася педагогічним колективом навчально-виховного комплексу Новоайдарської школи-гімназії.
 5. Звіт співробітників інституту про хід виконання дисертаційних робіт.
 6. Про виконання попереднього ухвалення вченої ради «Про психолого-педагогічний супровід учасників навчально-виховного процесу закладів освіти в умовах надзвичайних ситуацій» (рішення вченої ради, протокол №4 від 21 квітня 2015 року).
 7. Різне.

Засідання вченої ради ЛОІППО

від 08.10.2015

Порядок денний

 1. Про затвердження складу вченої ради Луганського ОІППО.
 2. Про роботу кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання щодо підготовки до впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.
 3. Про діяльність кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання щодо професійного розвитку вчителів гуманітарних предметів.
 4. Звіт Старобільського районного методичного кабінету про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 5. Про звіт із перебігу та отримання результатів дослідно-експериментальної роботи за темою «Педагогічні умови впровадження в навчально-виховний процес енергозбережувальних технологій» на базі Рубіжанської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 8 Рубіжанської міської ради Луганської області на 2010–2015 роки».
 6. Різне.

Засідання вченої ради ЛОІППО

від 18.06.2015

Порядок денний

 1. Про діяльність Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в 2014–2015 навчальному році та завдання колективу інституту.
 2. Про затвердження навчальних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників області за денною, заочною та дистанційною формами.
 3. Науково-методичний супровід навчального предмета «Я у світі» та підготовка вчителів на КПК і в міжкурсовому періоді до його викладання в 3-х класах.
 4. Про роботу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання щодо організації роботи літніх мовних таборів у навчальних закладах Луганської області.
 5. Звіт співробітників інституту про хід виконання дисертаційних робіт.
 6. Різне. 

Засідання вченої ради ЛОІППО

від 21.04.2015

Порядок денний

 1. Про внесення змін до складу Вченої ради ЛОІППО.
 2. Про затвердження контингенту слухачів курсів підвищення кваліфікації Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2015-2016 навчальний рік (м. Сєвєродонецьк).
 3. Підготовка вчителів до проведення ЗНО за вимогами 2015 року.
 4. Психолого-педагогічний супровід учасників навчально-виховного процесу закладів освіти в умовах надзвичайних ситуацій.
 5. Звіт КЗ «Сєвєродонецький методичний центр» про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 6. Різне.

 

Засідання вченої ради ЛОІППО

від 19.02.2015

Порядок денний

 1. Про науково-дослідну роботу інституту «Освітньо-інформаційний простір інституту післядипломної освіти як науково-методичне середовище професійного розвитку педагогів».
 2. Реалізація положень міжнародних та регіональних освітніх програм кафедрами інституту.
 3. Різне.

 

Засідання вченої ради ЛОІППО

від 04.11.2014

Порядок денний

 1. Про затвердження контингенту слухачів курсів підвищення кваліфікації Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2014-2015 навчальний рік (м. Сєвєродонецьк).
 2. Про затвердження навчальних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників області за денною та заочною формами.
 3. Звіт в.о ректора про діяльність інституту післядипломної педагогічної освіти за 2014 рік.
 4. Про затвердження плану роботи інституту на 2015 рік.
 5. Різне.

 

Засідання вченої ради ЛОІППО

від 22.10.2014

Порядок денний

 1. Про реорганізацію кафедр інституту Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
 2. Про затвердження матеріалів щодо планування навчального навантаження професорсько-викладацького складу на 2014-2015 навчальний рік (м. Сєвєродонецьк).
 3. Про затвердження складу вченої ради Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
 4. Різне.

1. Загальні положення.

1.1. Науково-методична рада (далі – Рада) Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (далі – Інституту) утворюється відповідно до Статуту Інституту для розгляду напрямів розвитку освітньої та наукової-методичної діяльності Інституту, визначення змісту, форм і методів надання освітніх послуг.

1.2. Науково-методична рада створюється при ректораті і є дорадчо-консультативним колегіальним органом Інституту.

1.3. Рада діє згідно з чинним законодавством України. У своїй роботі Рада керується концептуальними положеннями, закладеними в Указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів України, документах Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, Статутом Інституту, цим Положенням, сучасними науково-методичними досягненнями національної та закордонної шкіл підвищення кваліфікації.

1.4. Науково-методична рада створюється наказом ректора Інституту.

 

2. Основні завдання Ради.

Основними завданнями Ради є:

2.1. Вибір стратегії методичної діяльності Інституту.

2.2. Методичне керівництво поточною навчально-методичною роботою в Інституті, контроль за відповідністю її показників стандартам освіти, вимогам Болонського процесу, акредитаційним вимогам.

2.3. Аналіз науково-методичної та навчальної діяльності Інституту і розробка пропозицій щодо її досконалення.

2.4. Надання послуг із післядипломної освіти педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів (далі – слухачі) відповідно до законодавства.

2.5. Надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги фахівцям Інституту, слухачам, педагогічним працівникам регіону.

2.6. Участь у підготовці проектів професійних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, навчальних та навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, тематик різних видів випускних робіт, списків рекомендованої літератури та методичних рекомендацій до їх виконання, робочих програм на кожен навчальний рік та їх науково-методичній експертизі.

2.7. Обговорення та затвердження діагностичного інструментарію, контрольних завдань, методичних розробок, рекомендацій, інформаційно-методичних та інших матеріалів щодо вдосконалення навчального процесу.

2.8. Моніторинг стану методичного забезпечення навчального процесу в Інституті, розробка рекомендацій щодо вдосконалення його змісту.

2.9. Розгляд, узгодження й рекомендація до затвердження індивідуальних планів методичної роботи викладачів Інституту.

2.10. Координація поширення й обміну передовим досвідом методичної роботи структурних підрозділів Інституту, організація заходів щодо обміну досвідом між кафедрами та центрами Інституту, розвиток зовнішніх зв’язків з іншими закладами освіти, установами, сприяння підвищенню професійного рівня викладачів.

2.11. Заслуховування інформації завідувачів кафедр, центрів Інституту, навчально-методичного відділу щодо ефективності методичної роботи у структурних підрозділах.

2.12. Надання консультативної та організаційної допомоги районним (міським) методичним кабінетам (центрам) із питань планування та виконання наукової, методичної та навчальної роботи.

2.13. Координація діяльності творчих груп педагогів, методичних майстерень регіонального рівня.

2.14. Проведення експертизи програм, навчальних, навчально-методичних посібників, електронних посібників, дистанційних курсів та надання рекомендацій з їх друку та отримання відповідних грифів.

2.15. Надання експертних оцінок наслідків досліджень в усіх напрямах науково-методичної роботи, а також рекомендацій щодо їх публікацій.

2.16. Проведення експертизи заяв навчальних закладів регіону щодо присвоєння статусу експериментальних.

 

3. Основні функції Ради.

Відповідно до поставлених завдань Рада має функції:

3.1. Готувати пропозиції з удосконалення методичного забезпечення навчального процесу та якості навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.2. Розглядати проекти і схвалювати навчальні та навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, тематик різних видів випускних робіт, рекомендованої літератури та методичних рекомендацій до їх виконання, навчально-методичні матеріали із забезпечення навчального процесу.

3.3. Робити експертні оцінки програм, навчальних, навчально-методичних посібників, електронних посібників, дистанційних курсів та інших матеріалів, підготовлених до публікації.

3.4. Заслуховувати науково-педагогічних працівників Інституту з питань організації навчально-виховного процесу та методичної діяльності.

3.5. Розглядати й виносити рішення щодо затвердження індивідуальних планів методичної роботи викладачів Інституту.

3.6. Співпрацювати з районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) щодо розв’язання поточних питань управління методичною роботою.

3.7. Координувати діяльність творчих груп педагогів, методичних майстерень регіонального рівня.

3.8. Користуватися всією необхідною документацією для проведення експертизи заяв навчальних закладів регіону щодо присвоєння їм статусу експериментальних.

3.9. Розглядати інші питання, що стосуються методичної діяльності Інституту.

3.10. Перевіряти ефективність власних рішень (пропозицій, рекомендацій) через розгляд на черговому засіданні Ради інформації про хід їх виконання.

 

4. Права і обов’язки Ради.

Рада має право:

4.1. Утворювати за необхідності робочі групи для розв’язання нагальних проблем за конкретними напрямами діяльності Інституту.

4.2. Залучати до роботи фахівців кафедр, центрів Інституту, сторонніх організацій із метою розгляду питань, що відносяться до компетенції Ради.

4.3. Заслуховувати на своїх засіданнях інформації завідувачів кафедр, центрів Інституту з питань методичної роботи.

4.4. Вносити на розгляд ректорату Інституту пропозиції з питань організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань методичної діяльності.

 

5. Члени Ради мають право:

5.1. Брати участь у роботі засідань, обговоренні питання порядку денного Ради.

5.2. Вносити пропозиції до плану роботи та рішень Ради.

5.3. Завчасно готувати матеріали на засідання Ради та надавати їх голові не пізніше як за три робочі дні до початку засідання.

5.4. Виконувати доручення Голови Ради у визначені терміни.

5.5. Перевіряти навчально-методичну роботу підрозділів Інституту.

5.6. Негайно отримувати необхідну документацію й інформацію від кафедр та інших підрозділів Інституту, викладачів.

5.8. Відвідувати заняття викладачів Інституту без завчасного попередження.

 

6. Структура ради.

6.1. Кількісний склад Ради визначає її голова.

6.2. Склад Ради затверджується наказом ректора Інституту.

6.3. Персональний склад ради переглядається щороку. Відповідні зміни вносяться наказом ректора на пропозицію голови Ради.

6.4. Керівний склад Ради – голова Ради, заступник голови Ради та секретар.

6.5. Секретар Ради обирається зі складу членів Ради відкритим голосуванням більшістю голосів.

6.6. Склад навчально-методичної ради формується з найбільш досвідчених співробітників Інституту, керівників творчих дослідних та експериментальних груп, що працюють над актуальними проблемами підвищення кваліфікації педагогічних кадрів або науковими проблемами методичної спрямованості.

 

7. Регламент роботи ради.

7.1. Формою роботи Ради є засідання, яке скликається за необхідністю, але не менш ніж один раз на квартал. Рішення про скликання засідання приймає голова Ради.

7.2. Засідання вважається правочинним, якщо в  його роботі бере участь не менше половини членів Ради.

7.3. Про засідання Ради та його порядок денний секретар повідомляє членів ради не пізніше ніж за 2 дні до засідання.

7.4. Рішення Ради з усіх обговорених питань ухвалюються відкритим голосування більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У випадку рівності голосів вирішальним є голос голови Ради.

7.5. Питання, що потребують оперативного вирішення, можуть розглядатися шляхом опитування членів Ради та оформлятися в установленому порядку.

7.6. За пропозицією Ради окремі важливі питання розвитку навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності можуть бути оформлені наказом ректора або ухвалою Вченої ради Інституту.

7.7. Рішення Ради оформляються у вигляді протоколів, які підписує голова Ради (у його відсутність - заступник) та секретар Ради. Протоколи ради веде секретар Ради.

7.7 Рішення Ради є обов’язковим для виконання всіма підрозділами Інституту, посадовими особами та викладачами.

7.8. Науково-методична рада Інституту здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.

7.9. Організаційну, матеріальну та технічну допомогу Раді надають навчальний відділ, бібліотека, адміністративно-господарська частина, відділ кадрів та інші підрозділи Інституту.

 

8. Порядок затвердження Положення.

8.1. Дане Положення вступає в дію з моменту його підписання головою Ради та затвердження ректором Інституту.

8.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом ректора після їх схвалення ректоратом.

 

 

Касьянова Ольга Володимирівна,

проректор із наукової роботи Луганського ОІППО, доцент, кандидат педагогічних наук —

голова науково-методичної ради;

 

Жерліцин Сергій Олександрович,

проректор із науково-педагогічної роботи Луганського ОІППО,  старший викладач —

заступник голови НМР;

 

Мартинова Валентина Петрівна,

методист кафедри управління освітою Ліганського ОІППО —

секретар НМР;

Члени науково-методичної ради:
 

Максименко Ольга Володимирівна,

завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх   викладання Луганського ОІППО, кандидат філологічних наук, доцент;

 

Пагава Оксана Володимирівна

завідувач кафедри педагогіки та психології Луганського ОІППО;

 

Савонова Ганна Іванівна, 

завідувач кафедри управління освітою Луганського ОІППО, кандидат філософських наук;

 

Буряк Олена Олександрівна,

завідувач кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук;

 

Калько Ірина Василівна, 

доцент кафедри управління освітою Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук;

 

Байдик Віта Володимирівна,

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри управління освітою Луганського ОІППО; 

 

Журба Микола Анатолійович,

професор кафедри управління освітою, доктор філософських наук Луганського ОІППО;

Члени експертної комісії:
 

Левенець Наталія Миколаївна,

методист по роботі з керівними кадрами кафедри управління освітою Луганського ОІППО;

 

Малашенко Геннадій Вікторович,

методист із фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни» кафедри педагогіки та психології Луганського ОІППО;

 

Чумак Наталія Олександрівна, 

методист із дошкільної освіти кафедри педагогіки та психології Луганського ОІППО;

 

Лисенко Надія Іванівна, 

методист із біології та екології кафедри природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО;

 

Стецюк Лариса Миколаївна,

методист із математики, фізики, астрономії, старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО;

 

Удовенко Наталія Іванівна, 

методист кафедри природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО;

 

Бондар Любов Олександрівна, 

методист із хімії методист з хімії та природознавства, асистент кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО;

 

Хайло Ірина Володимирівна, 

методист з історії та правознавства, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх   викладання Луганського ОІППО;

 

Нікітченко Олена Станіславівна, 

методист з іноземних мов кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО;

 

Колодяжна Валентина Єгорівна, 

методист з української мови та літератури кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх   викладання Луганського ОІППО;

 

Савенкова Ольга Валеріївна, 

завідувач редакційно-видавничого відділу, асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО.

 

Дочірні категорії