1. Теоретичні аспекти проблеми міжособистісної взаємодії в управлінській діяльності / В. В. Байдик // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Т. 7. – Вип. 27. – С. 23–35.
 2. Теоретичні аспекти вивчення проблеми стресу в управлінській діяльності в закладах освіти / О. Г. Лосієвська, В. В. Байдик // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира  Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 2 (26). – С. 90–97.
 3. Психологічні характеристики професійної деструкції та професійного вигорання у працівників освіти / В. В. Байдик // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира   Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 3 (29). – С. 17–24.
 4. Психодіагностичні методики дослідження професійного стресу працівників освіти / В. В. Байдик // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Т. 7. – Вип. 33. – С. 16 – 25.
 5. Особливості використання копінг-стратегій у працівників закладів освіти в умовах професійного стресу / В. В. Байдик // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира  Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 2 (31). – С. 28–33.
 6. Пути преодоления профессиональной деформации работников учреждений образования / В. В. Байдик // Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладне исследования». – Кисловодск : Изд-во УЦ «Магистр», 2013. – Вып. 3 (10). – С. 32–36.
 7. Вплив комунікативних копінг-ресурсів в подоланні стресових станів керівниками закладів освіти / В. В. Байдик, О. Г. Лосієвська // Materials digestof the XIV-th International Scientificand Practical Conference «Current problems of human society development», 24–28 November 2011. – Pedagogical and psychology cals ciences : All-Ukrainian Academic Union of specialists for professional assessment of scientific researchand pedagogical activity. – London ; Odessa : InPress, 2011. – Р. 177–179.
 8. Стресостійкість керівника як умова стабільності роботи дошкільного навчального закладу / В. В. Байдик // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ: Вид-во Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2012. – № 22 (257). – С. 6–11.
 9. Особливості професійного стресу у керівників закладами освіти / В. В. Байдик // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики : філософський, психологічний та соціальний виміри», 3 квіт. 2012 р. / За ред. проф. Н. Є. Завацької. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 103–106.
 10. Вплив особистісних властивостей нервової системи та темпераменту на стресостійкість працівників освіти / В. В. Байдик // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм», 20 лист. 2012 р. / За ред. проф.Н. Є. Завацької. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 14–16.
 11. Управління професійним стресом у менеджерів освітніх організацій / В. В. Байдик // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля : науковий журнал. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 8 (197). – Ч. – С. 22–26.
 12. Психодіагностичне дослідження впливу суб’єктивних чинників в подоланні професійного стресу працівників освіти / В. В. Байдик // Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. семінару «Теорія і практика психологічної допомоги: сучасні виміри», 18-20 квіт. 2013 р. / За ред. проф. Н. Є. Завацької. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 17–20.
 13. Наслідки професійного стресу адміністративного персоналу організацій / В.В. Байдик // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Ділове та публічне адміністрування», 25–27 квіт. 2013 р. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 12–15.
 14. Психологічні механізми підвищення стресостійкості працівників закладів освіти / В. В. Байдик // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики : філософський, психологічний та соціальний виміри», 22-23 лист. 2013 р. / За ред. проф. Н. Є. Завацької. – Луганськ : Вид-во СНУ імені В. Даля, 2013. – С. 19–22.
 15. Соціально-педагогічне партнерство родини вихованців та дошкільного закладу в умовах сучасних тенденцій розвитку освіти / В. В. Байдик, Н. О. Чумак // Матеріали науково-практичної заочної конференції «Психолого-педагогічні засади розвитку дитини в ігровій та навчальній діяльності» Національна Академія ПН (21 грудня, Київ). – Харьків : КЦ ФОП Іванової М. А., 2015. – 135 с.
 16. Соціально-психологічна підтримка жінок, які виховують дитину з особливими потребами / В. В. Байдик, О. О. Степова // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». –  № 2 (41). – С. 40–44.
 17. Особливості навчання дітей з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник / В. В. Байдик, О. В. Пагава, К. С. Ротанова.– Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – 200 с.
 18. Байдик В. В. Конфліктологічна компетентність педагога як умова попередження та розв’язання конфліктів у закладах / В. В. Байдик // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. – № 3 (44). - C. 14-21
 19. Байдик В. В. Кібербулінг як фактор комунікаційного ризику впливу сучасних інтернет-технологій на дітей та молодь / В. В. Байдик // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / За заг. ред. д. філос. н. Журби М. А. – Ч. 2. – Монреаль: ЦСП «НБК»; Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля. – С. 89–92.
 20. Байдик В. В. Шляхи формування конфліктологічної компетентності педагога в умовах післядипломної педагогічної освіти / В. В. Байдик // Наукова спадщина Василя Сухомлинського в контексті розвитку освіти особистості впродовж життя : зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 98-річчю від дня народження В. Сухомлинського, 28-29.09.2016 / уклад. О. Е. Жосан. – Кропивницький : Ексклюзив-систем, 2016. – 412 с.
 21. Лабіринти віртуального: Тесей у пошуках Аріадни: монографія / Журба М. А., Пагава О. В., Байдик В. В. – Харків : Видавництво «Точка», 2016. – 334 с. : бібліогр. 588 назв.
 22. Психологічні засади подолання наслідків професійного стресу : монографія / [В. В. Байдик та ін. ; за ред. Н. Є. Завацької] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2016. - 241 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 166-194. - 300 экз.   
 23. Байдик В В. Вплив гендерних відмінностей на вибір стратегії поведінки підлітків в конфлікті [Текст] / В. Байдик // Матеріали XІІІ наук.-практ. конферен.«Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства»: зб.наук.праць/вид-во СНУ ім.В. Даля, 2017
 24. Байдик В. В. Психологічні засади подолання наслідків професійного стресу у працівників закладів освіти  [Текст] / В. Байдик // Матеріали конференції “Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи” 15-22 травня 2017 /електрон. збірник наукових праць ЗОІППО. 2017.- № 2 (28)
 25. Байдик В. В. Дошкільна освіта на шляху впровадження засад недискримінації: методика «Лялька як персона» в дошкільних закладах Луганщини / В. В. Байдик // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині»/ № 1 (46) 2017. С. 20-24
 26. Збереження та зміцнення професійного здоров’я педагогічних працівників: навчально-методичний посібник. Харків: Видавництво «Точка», 2017. 75 с.
 27. Психологічна служба системи освіти Луганської області: аналітичні та статистичні матеріали: довідник/укладачі В. В. Байдик, О. В. Пагава, Н. О. Столбун/за заг. ред. І. І. Цимбал. Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. – 32 с.
 28. Шкільна служба порозуміння : досвід упровадження медіації в Луганській області : навч.-метод. посібник / упоряд. : Л. П. Волченко,             В. В. Байдик,  С. В. Демчук. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 104 с.
 29. Байдик В. В. Система роботи Луганського ОІППО щодо формування готовності педагогічних працівників до впровадження інклюзивного навчання в умовах реформування освіти [Текст] / В. Байдик // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні: регіональний аспект”/зб. наук. праць ЗОІППО № 1 (30) - 2018
 30. Байдик В. В. Створення шкільних служб порозуміння - запорука змін у Новій українській школі / В. В. Байдик // Науково-методичний журнал “Освіта на Луганщині” № 2 (51) 2018. С. 4-9
 31. Психологічний супровід і підтримка учасників освітнього процесу в умовах упровадження Нової української школи (з досвіду роботи фахівців психологічної служби) : метод. посібник / уклад. В. В. Байдик. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 102 с.