1. Гарькавець С. О. Психологія підліткової віктимності: [монографія] / С. О. Гарькавець. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2013. – 175с. (Google Scholar).
 2. Гарькавець С. О. Паблікрилейшнз та імідж ВНЗ: соціально-психологічний аналіз проблеми / С. О. Гарькавець // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. − Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013 − №3(32). – С. 90–95. (Google Scholar).
 3. Гарькавець С. О. Формування деструктивних ціннісних орієнтацій українських громадян під впливом трансформаційних змін / С. О. Гарькавець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Т. 1, Вип. 121. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – С. 78–80. – (Серія: «Психологічні науки»).(Google Scholar).
 4. Гарькавец С. А. Обида и ее инсталляция в контексте российско-украинских отношений / С. А. Гарькавец, С. И. Яковенко // Электронный журнал / Фундаментальные исследования в практиках ведущих научных школ. – 2014. ‒ № 4.
 5. Волченко Л. П. Емпіричне вивчення уявлень старших школярів про особливості соціально-нормативної активності особистості / Л. П. Волченко, С. О. Гарькавець // Black sea scientific journal of academic research. Multidisciplinary journal / Psychology and Sociology Science. – Tbilisi, Georgia, 2015. – P. 60–65. (Google Scholar).
 6. Гарькавець С. О. Розгляд ціннісних орієнтацій особистості у фокусі боротьби з корупцією в Україні / С.О. Гарькавець // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. Праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. − Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015 − №2(37). – С. 123–130. (Google Scholar).
 7. Harkavets S. Psychological features of conflict in the system of modern relations between Russians and Ukrainians /S. Harkavets // EUREKA: Social and Humanities. Social psychology. – 2016. – № 2. – С. 40–45.(Google Scholar).
 8. Гарькавець С. О. Система соціально-психологічних впливів і проблема формування просоціальних установок школярів / С.О.Гарькавець // Освіта на Луганщині. – 2015. – № 2. – С. 34–39.
 9. Гарькавец С. О. Гендерные особенности инсталляции обиды / С. О. Гарькавец, С. И. Яковенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія «Психологія». – Вип. 59. – 2016. – С. 59–64.
 10. Гарькавець С. О. До питання патріотичного виховання правоохоронців / С. О. Гарькавець // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (8 квітня 2016 р., Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 19–21.
 11. Гарькавець С. О. К проблеме конфликта и преодоления нарастающей идиосинкразии во взаимоотношениях украинцев и россиян / С. А. Гарькавец // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 березня 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 292–295.
 12. Гарькавець С. О. Координати психологічного виміру фасилітативної компетентності педагога / С. О. Гарькавець // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. ‒ № 1 (42). – С. 4–6.
 13. Гарькавець С. О. До питання патріотичного виховання правоохоронців / С. О. Гарькавець // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (8 квіт. 2016 р., Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2016. – С. 19-21.
 14. Harkavets S. Psychological features of conflict in system of modern relations between Russians and Ukrainians /S. Harkavets // EUREKA: Social and Humanities. Social psychology – 2016. – № 2. – С. 40-45
 15. Гарькавець С. О. Гендерные особенности инсталляции обиды / С. О. Гарькавець // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія «Психологія». – Вип. 59. – 2016. – С. 59-64.
 16. Гарькавець С. О. Проблема конкурентной виктимности и вооруженный конфликт на юго-востоке Украины / С. О. Гарькавець // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Психологія. – Т. 21, Вип. 2(42). – 2016. – С. 39-49.
 17. Гарькавець С. О. Соціально-психологічні особливості провів образ у дітей та шляхи їх подолання / С. О. Гарькавець // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. – № 4(45). – С. 19-23.
 18. Гарькавец С. А. Обида и ее инсталляция в контексте российско-украинских отношений / С. А. Гарькавец, С. И. Яковенко // Теория и практика психотерапии: Исследования. Теория. Практика : ежемесячный рецензируемый науч.-практ. журнал. – 2016. – Т. 3, № 5. – Монреаль, Канада. – С. 13-19.
 19. Гарькавець С. О., Яковенко С. І. Методики дослід. образи: науково-методичний посібник з «Психодіагностики»Сєвєродонецьк : Вид-во «Петіт», 2017. 68 с.
 20. Гарькавець С. О. Конкурентна віктимність та її психологічні механізми / С. О. Гарькавець // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. − Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017 − №1(42). – С. 59-67.
 21. Гарькавець С. О. До проблеми формування особистості правоохоронця в умовах розвитку інформаційного суспільства / С. О. Гарькавець // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (7 квіт. 2017 р., Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ
 22. Гарькавець С. О. Соціально-психологічні особливості інформаційного супроводу політичних процесів в епоху панування соціальних мереж / С. О. Гарькавець // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. − Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017 − №2(43). – С. 64-72.
 23. Гарькавец С. А. Виктимное поведение личности и феномен «конкурентной виктимности» / С. А. Гарькавец // Материалы I Международной научно-практической интернет-конференции «Современные проблемы юридической психологии» (23 ноября 2017, Минск) – Изд. центр БГУ, 2017. – С. 17-20.
 24. Гарькавець С. О. Дослідження феномену прощення: психологічні підходи та емпіричні дані / С. О. Гарькавець, С. І. Яковенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія «Психологія», 2018. – Вип. 64. – С. 13-19.
 25. Гарькавець С. О. Особливості віктимізації чоловіків в умовах розвитку інформаційного суспільства – нові виклики / С. О. Гарькавець // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2018. - № 1(45). - С. 98-107.
 26. Гарькавець С. О. Проблема булінгу та мобінгу в учнівському середовищі, шляхи її вирішення / С. О. Гарькавець // Науково-методичний «Освіта на Луганщині» № 3 (52) 2018. С. 36-39