1. Гришак С. М. Організація Відеоклубу в позанавчальній діяльності студентів як фактор їх ефективної гендерної соціалізації / С. М. Гришак // Ґендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КГПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. – Вип. 1. – С. 59-63
 2. Гришак С. М. Сутність та особливості гендерної культури як теоретичне підґрунтя її формування у студентської молоді / С. М. Гришак, І. В. Калько // Науковий вісник Донбасу; [Ел. фахове видання]. (Педагогічні науки). – 2015. – № 4 (28)
 3. Гришак С. М. Етапи програми реалізації гендерного підходу в позанавчальній діяльності студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / С. М. Гришак, Н. С. Шабаєва // Гендерна політика міст: історія і сучасність: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 6–7 жовтня 2015 р. / [редкол.: Н. Бібік, Г. Фесенко, О. Першай]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-в ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – Вип. 5. – 349 с. – С. 43-47.
 4. Гришак С. М. Аналіз гендерних уявлень сучасної  студентської молоді в процесі соціалізації / С. М. Гришак // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). Частина ІІ. – 2015. – № 2 (291). – С. 174-182.
 5. Гришак С. М. Соціально-економічні передумови формування політики гендерної рівності в системі освіти пострадянських суспільств (90-ті роки ХХ ст.)  / С. М. Гришак // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). Частина І. – 2016. – № 1 (298). – С. 21-32.
 6. Гришак С. М. Суспільно-політичні та соціально-економічні передумови розвитку гендерної освіти на пострадянському просторі наприкінці ХХ ст. / С. М. Гришак // Тези доповідей Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (17–18 березня 2016 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 2016. С. 148 – 151.
 7. Гришак С. М. International treaties on gender equality as the legal framework for gender education development in the post-Soviet countries / С. М. Гришак // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach / Science editor: E. Murzina. - San Francisco, California: B&M Publishing Research and Publishing Center «Colloquium». 2016. 6th edition. PP. 16 – 20
 8. Гришак С. М. Проблема освіти та виховання жінок і чоловіків в історії світової педагогічної думки / С. М. Гришак // Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ. – 2016. – Вип. 3-4. – С. 40-46.
 9. Гришак С. М. Критика традиційної системи освіти пострадянських країн: гендерний аспект / С. М. Гришак // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). Частина ІІ. – 2016. – № 6 (303). – С.139-147.
 10. Гришак С. М. Міжнародні правові стандарти ООН щодо рівності жінок і чоловіків як чинник розвитку гендерної освіти на пострадянському просторі / С. М. Гришак // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць. – Кривий Ріг: ВЦ КДПУ; Айс Принт, 2016. Вип. 3 (49). – С. 229 – 239.)
 11. Гришак С. М. Бар’єри легітимації гендерної проблематики в академічному дискурсі вищої школи пострадянських країн / С. М. Гришак // Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2017 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2017. – С. 274 – 276.
 12. Гришак С. М. Міжнародні стандарти ЮНЕСКО щодо просування гендерної рівності в вищій освіті пострадянських країн / С. М. Гришак // збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 15-16 червня 2017 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2017. – С. 98 – 100
 13. Гришак С. М. Стандарти гендерної рівності Ради Європи як нормативно-правове підґрунтя розвитку гендерної освіти в пострадянських країнах / С. М. Гришак // Освітологічний дискурс - № 3-4 (18-19). – 2017. – С. 269-284. 
 14. Гришак С. М. Стандарти рівності жінок і чоловіків Ради Європи як нормативно-правова основа розвитку гендерної освіти в країнах пострадянського простору / С. М. Гришак // Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг: ВЦ КДПУ. – 2017. – Вип. 5. – С. 16 – 21.
 15. Гришак С. М. Легітимація гендерної проблематики в академічному дискурсі вищої школи пострадянських країн: формування нової гендерної парадигми та технологій в освіті / С. М. Гришак // Педагогічні технології в сучасних наукових дослідженнях: досвід та інновації: монографія / за ред. С. Я. Харченка; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. – 372 с. – С. 324 – 347
 16. Гришак С. М. Тенденции становления гендерного образования в высшей школе постсоветских стран / С. М. Гришак // Гендер в фокусе: материалы международной научно-практической конференции (Минск, 22-23 ноября 2017 г.). Минск: «Экоперспектива», 2018. – 328 с. – С. 72 – 76.
 17. Гришак С. М. Нормативно-правове підґрунтя розвитку гендерної освіти у вищій школі Литви / С. М. Гришак // Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ. – 2017. – Вип. 6 (2). – 100 с. – С. 69 – 72.
 18. Гришак С. М. Створення нормативно-правової бази з гендерної рівності як провідна тенденція розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн / С. М. Гришак // Education and Pedagogical Sciences. – 2017. № 2 (167). – С. 14 – 20.
 19. Гришак С. М. Розвиток гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн 6 монографія / С. М. Гришак // Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2018. – 512 с.
 20. Гришак С. М. Етапи становлення та розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн / С. М. Гришак // Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» № 4(24). 2018. С. 31–38
 21. Гришак С. М. Розвиток гендерної освіти у вищій школі країн Південного Кавказу: спільне й особливе / С. М. Гришак // Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 7-8 червня 2018 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України ТзОВ «Трек-ЛТД» , 2018. – 268 с.- С. 152-153
 22. Гришак С. М. Tendencies for gender education developmennt in a higher school of post-Soviet countries: normative legal context / С. М. Гришак // Sciences of Europe. 2018. VOL 4, No 26. P. 38 – 42.
 23. Гришак С. М. Становление и развитие гендерного образования в высшей школе Кыргызской Республики / С. М. Гришак // Вестник Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. 2018.  №2 (93).  С. 29 – 35.
 24. Гришак С. М. Тенденции развития гендерного образования в высшей школе стран постсоветской Центральной Азии / С. М. Гришак // Journal of Educational Sciences. №2 (55). 2018 Вестник. Серия «Педагогические науки». №2 (55). 2018 С. 36 – 44.
 25. Гришак С. М. Развитие гендерного образования в высшей школе Эстонии: проблемы нормативно-правового обеспечения / С. М. Гришак // Вестник науки и образования. 2018. № 10 (46). С. 45–48
 26. Гришак С. М. Тенденции развития гендерного образования в высшей школе постсоветских стран: опыт Беларуси, Молдовы, России / С. М. Гришак // Ценности и смыслы. 2018, № 4 (56). С. 90 – 107.
 27. Гришак С. М. Організація Відеоклубу в позанавчальній діяльності студентів як фактор їх ефективної гендерної соціалізації / С. М. Гришак, Н. С. Шабаєва // Ґендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КГПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. – Вип. 1. – С. 59-63
 28. Гришак С. М. Сутність та особливості гендерної культури як теоретичне підґрунтя її формування у студентської молоді / С. М. Гришак, І. В. Калько // Науковий вісник Донбасу; [Електронне фахове видання]. (Педагогічні науки). – 2015. – № 4 (28)
 29. Гришак С. М. Етапи програми реалізації гендерного підходу в позанавчальній діяльності студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / С. М. Гришак, Н. С. Шабаєва // Гендерна політика міст: історія і сучасність: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 6–7 жовтня 2015 р. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – Вип. 5. – 349 с. – С. 43-47.
 30. Гришак С. М. Аналіз гендерних уявлень сучасної  студентської молоді в процесі соціалізації / С. М. Гришак // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). Частина ІІ. – 2015. – № 2 (291). – С. 174-182.
 31. Гришак С. М. Соціально-економічні передумови формування політики гендерної рівності в системі освіти пострадянських суспільств (90-ті роки ХХ ст.) / С. М. Гришак // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). Частина І. – 2016. – № 1 (298). – С. 21-32
 32. Гришак С. М. Суспільно-політичні та соціально-економічні передумови розвитку гендерної освіти на пострадянському просторі наприкінці ХХ ст. / С. М. Гришак // Тези доповідей Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (17–18 березня 2016 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 2016. С. 148 – 151.
 33. Гришак С. М. International treaties on gender equality as the legal framework for gender education development in the post-Soviet countries / С. М. Гришак // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach / Science editor: E. Murzina. - San Francisco, California: B&M Publishing Research and Publishing Center «Colloquium». 2016. 6th edition. PP. 16 – 20
 34. Гришак С. М. Проблема освіти та виховання жінок і чоловіків в історії світової педагогічної думки / С. М. Гришак // Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ. – 2016. – Вип. 3-4. – С. 40-46.
 35. Гришак С. М. Критика традиційної системи освіти пострадянських країн: гендерний аспект / С. М. Гришак // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). Частина ІІ. – 2016. – № 6 (303). – С.139-147
 36. Гришак С. М. Міжнародні правові стандарти ООН щодо рівності жінок і чоловіків як чинник розвитку гендерної освіти на пострадянському просторі  / С. М. Гришак // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць. – Кривий Ріг: ВЦ КДПУ; Айс Принт, 2016. Вип. 3 (49). – С. 229 – 239
 37. Гришак С. М. Бар’єри легітимації гендерної проблематики в академічному дискурсі вищої школи пострадянських країн / С. М. Гришак // Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2017 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2017. – С. 274 – 276
 38. Гришак С. М. Міжнародні стандарти ЮНЕСКО щодо просування гендерної рівності в вищій освіті пострадянських країн / С. М. Гришак // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 15-16 червня 2017 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2017. – С. 98 – 100
 39. Гришак С. М. Стандарти гендерної рівності Ради Європи як нормативно-правове підгрунтя розвитку гендерної освіти в пострадянських країнах / С. М. Гришак // Освітологічний дискурс - № 3-4 (18-19). – 2017. – С. 269-284.
 40. Гришак С. М. Стандарти рівності жінок і чоловіків Ради Європи як нормативно-правова основа розвитку гендерної освіти в країнах пострадянського простору / С. М. Гришак // Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг: ВЦ КДПУ. – 2017. – Вип. 5. – С. 16 – 21
 41. Гришак С. М. Легітимація гендерної проблематики в академічному дискурсі вищої школи пострадянських країн: формування нової гендерної парадигми та технологій в освіті / С. М. Гришак // Педагогічні технології в сучасних наукових дослідженнях: досвід та інновації: монографія / за ред. С. Я. Харченка; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. – 372 с. – С. 324 – 347.
 42. Гришак С. М. Тенденции становления гендерного образования в высшей школе постсоветских стран / С. М. Гришак // Гендер в фокусе: материалы международной научно-практической конференции (Минск, 22-23 ноября 2017 г.). Минск: «Экоперспектива», 2018. – 328 с. – С. 72 – 76
 43. Гришак С. М. Нормативно-правове підґрунтя розвитку гендерної освіти у вищій школі Литви / С. М. Гришак // Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ. – 2017. – Вип. 6 (2). – 100 с. – С. 69 – 72
 44. Гришак С. М. Створення нормативно-правової бази з гендерної рівності як провідна тенденція розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн / С. М. Гришак // Education and Pedagogical Sciences. – 2017. № 2 (167). – С. 14 – 20
 45. Гришак С. М. Розвиток гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн / С. М. Гришак // Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2018. – 512 с.
 46. Гришак С. М. Етапи становлення та розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн / С. М. Гришак // Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» № 4(24). 2018. С. 31–38
 47. Гришак С. М. Розвиток гендерної освіти у вищій школі країн Південного Кавказу: спільне й особливе / С. М. Гришак // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізаційному світі: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 7-8 червня 2018 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред О.І. Локшиної. – Київ–Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД» , 2018. – 268 с.- С. 152-153
 48. Гришак С. М. Tendencies for gender education developmennt in a higher school of post-Soviet countries: normative legal context / С. М. Гришак // Sciences of Europe. 2018. VOL 4, No 26. P. 38 – 42
 49. Гришак С. М. Становление и развитие гендерного образования в высшей школе Кыргызской Республики / С. М. Гришак // Вестник Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. 2018.  №2 (93).  С. 29 – 35
 50. Гришак С. М. Нормативно-правове забезпечення розвитку гендерної освіти на пострадянському просторі / С. М. Гришак // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині» № 1 (54) 2019. С. 21– 24