Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО 19 квітня 2017 року відбулась вчена рада, під час якої був заслуханий звіт Світлани Боровкової, директора КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І–ІІ ступенів – ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області»; Олени Колб; заступника директора КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І–ІІ ступенів – ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» та Олени Бурім, старшого викладача кафедри управління освітою Луганського ОІППО, наукового керівника експерименту, з перебігу та отримання результатів дослідно-експериментальної роботи за темами «Соціально-психологічні засади формування медіакультури особистості» та «Управління цілісним педагогічним процесом у сучасній школі – «Школі успіху». Дослідно-експериментальна робота цього закладу здійснювалась відповідно до наказів Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації № 1161 від 31.08.2011 р. та № 141 від 15.02.2013 року про надання статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня.

Дослідно-експериментальна робота за темою «Соціально-психологічні засади формування медіакультури особистості» здійснювалась за затвердженою наказом програмою, якою передбачено: розробку та теоретичне обґрунтування моделі системи шкільної медіаосвіти; визначення умов і способів підготовки учнівської молоді до ефективної взаємодії зі світом медіа; перевірку результативності та визначення умов ефективного застосування розробленої моделі медіаосвіти в навчально-виховному процесі закладу; створення банку електронних засобів навчання, зокрема власних відеоуроків, електронних презентацій, електронного поурочного планування тощо (презентація).

Дослідження відбувалось протягом 2012–2016 років за визначеними в програмі етапами. Розроблена в ході експерименту модель системи шкільної медіаосвіти спрямована на формування в учнів медіакультури, критичного мислення й свідомості засобами медіаосвітніх технологій. Її впровадження здійснювалось шляхом інтеграції медіаосвітніх елементів у навчальні програми з різних предметів; ефективного використання спеціальних навчальних курсів, факультативів, спецкурсів («Інформаційний працівник», «Медіакультура», «Комп’ютерні технології для місцевої громади»); організації гурткової діяльності («Школа журналіста», із щомісячними випусками учнівської газети «Пєрємєни», «Шкільне радіо» під назвою «МедіаПульс»; «Шкільне телебачення» – телевізійна студія «Галактика 28»; фотогурток «В об’єктиві»; анімаційна студія «МультиЛис»); позакласних форм медіаосвітнього спрямування (проекти «Школи майбутнього» та «Музичні дзвоники» – електронна музична система; «WEB-сайт» (http://shkola28.at.ua/), «Єдиний інформаційний простір «Гаранту» тощо).

Під час експерименту створені офіційні сторінки в соцмережах: «ВКонтакте» (https://vk.com/public29837095); на «Фейсбуці» – сторінка «Патріоти НВК «Гарант» (https://vk.com/club9906553), (https://www.facebook.com/nvk.garant/); автономні web-сайти класних колективів початкової школи; сторінки класних колективів основної школи в соціальній мережі «ВКонтакті» та сторінка шкільного телебачення на каналі YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCVtmT3yC4NWsn99Bj7qPT4g/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd); автономні web-сайти класних колективів початкової школи.

Узагальнення результатів експерименту й аналіз експериментальної діяльності забезпечувався теоретичним і методичним обґрунтуванням його вихідних позицій; застосуванням комплексу засобів, форм і методів роботи; моніторингом дослідження; репрезентацією досвіду на всеукраїнських, обласних, міських заходах; участю в конкурсах, турнірах, виставках, проектах відповідного спрямування; професійним розвитком педагогічного колективу.

Єдиний інформаційний простір закладу формується шляхом постійної взаємодії учасників освітнього процесу; наявністю та якістю програмних продуктів для інформатизації навчально-виховного процесу й управління; використання каналів зовнішнього зв’язку для доступу до ресурсів і локальної мережі закладу; безперервної освіти адміністрації та вчителів щодо підвищення ІКТ і медіакомпетентостей; самоосвіти вчителів; оновленням матеріально-технічного забезпечення.

Медіапроекти КЗ «НВК «Гарант» відзначені нагородами всеукраїнського та міжнародного рівнів у конкурсах і фестивалях дитячої преси та шкільних медіа (диплом «За презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти» – V Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2014», почесна грамота Національної академії педагогічних наук України тощо).

Результати, отримані під час опитування учнів і педагогічного колективу, свідчать про успішний хід та підсумки експерименту: 98 % учителів визнали позитивний вплив експерименту на особистісний, соціальний розвиток учнів та професійний розвиток дорослих, з них 83 % визначили більше 10 вмінь і навичок, здобутих у процесі дослідження. Бажання продовжити навчатись медіаграмотності та професійно вдосконалюватись у цьому напрямі продемонстрували 100 % респондентів.

Дослідно-експериментальна робота за темою «Управління цілісним педагогічним процесом у сучасній школі – «Школі успіху» проводилась за програмою, якою передбачені: теоретичне обґрунтування, практична розробка та експериментальна перевірка педагогічної технології «Школи успіху» як моделі цілісного педагогічного процесу, управлінських і педагогічних технологій, основаних на фасилітації та мотивації щодо досягнення результату, що дозволяє адаптувати науково-теоретичні знання до потреб практики; соціально-психологічна підготовка педагогів до інноваційної діяльності.

Дослідження відбувалось за такими етапами: підготовчий етап (січень – червень 2013 р.); діагностико-концептуальний (вересень 2013 р. – червень 2014 р.); формувальний (вересень 2014 р. – червень 2015 р.); контрольно-узагальнювальний (вересень – грудень 2015 р.); коригувальний (січень – червень 2016 р.).

Умовами, які дозволили досягти педагогічним колективом мети та завдань дослідно-експериментальної роботи, визначені: узагальнення науково-теоретичних і методологічних основ цілісного педагогічного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі, розробка та апробування інноваційних управлінських і педагогічних технологій «Школи успіху», розробка системи моніторингу дослідно-експериментальної роботи; підвищення професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів (презентація).

Створена в НВК «Гарант» система управлінських та педагогічних технологій «Школи успіху» полягає в поєднанні компонентів успішної інноваційної діяльності: філософського, мотиваційного, рефлексивного, креативного, валеологічного та технологічного. Успішна діяльність розглядається як така, що задовольняє специфіку діяльності закладу освіти в ринкових умовах, забезпечує адаптацію педагогічного колективу до якісно нових умов, конкурентоспроможність й розвиток через постійне генерування ідей та їх реалізацію.

У ході дослідно-експериментальної роботи створені творчі групи педагогів для опрацювання проблематики наукового пошуку за темами: «Діагностика готовності педагогічного колективу до змін», «Портфель успіху вчителя та учня», «Розробка й реалізація програми «Обдаровані учні», «Медіа на допомогу вчителю», «Методична студія» тощо.

За результатами дослідження розроблені моделі успішного керівника, учителя, учня, які дозволяють сформувати індивідуальну траєкторію професійного зростання, спрогнозувати план саморозвитку та самореалізації особистості.

Педагогічний колектив НВК «Гарант» працює над індивідуалізацією освітнього процесу, основним завданням якої є створення особистісно зорієнтованого середовища з урахуванням природніх здібностей, особистісних талантів, психологічних особливостей вихованців. Індивідуалізація освітнього процесу ставить у центр уваги особистість учня, що потребує від адміністрації, педагогів, батьків створення відповідних умов, постійного вдосконалення, створення мотивації до власного успіху, пошуку інноваційних технологій навчання та виховання.

У навчальному закладі успішно реалізуються освітні проекти: «Обдаровані учні», «Учень року», «Учитель року», «Проект року», «Майстер-клас року» тощо.

Порівняння результатів діагностико-концептуального та контрольно-узагальнювального етапів дозволяє зробити висновок про позитивну динаміку стану успішності учнів КЗ «НВК «Гарант». Так, якщо у 2013–2014 навчальному році якість знань учнів НВК складала 50,8 %, то на етапі завершення дослідно-експериментальної роботи вона підвищилась на 9,8 % і відповідала вже 60,6 %. Відсоток учнів, які навчаються на високому рівні збільшився на 3,1 %.

Представлені матеріали забезпечують суттєвий внесок у розвиток інноваційної педагогічної практики навчальних закладів Луганської області.