Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО на 2017 рік 27 вересня була проведена вчена рада, на якій заслухали звіт Світлани Євтушенко, директора КЗ «Навчально-виховний комплекс Сватівська загальноосвітня школа І ступеня - гімназія» Сватівської районної ради Луганської області, про перебіг та отримані результати дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичний супровід творчої діяльності учнів та вчителів у системі особистісно орієнтованого навчання та виховання». Учена рада констатує, що дослідно-експериментальна робота здійснювалась відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації «Про продовження статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня КЗ «Навчально-виховний комплекс Сватівська загальноосвітня школа І ступеня – гімназія» від 25.12.2013 № 1590.

Дослідно-експериментальна робота проводилась за затвердженою програмою, яка передбачала теоретичне обґрунтування, практичну розробку та експериментальну перевірку науково-методичного інструментарію оптимізації супроводу творчої діяльності учнів і вчителів НВК у системі особистісно орієнтованого навчання та виховання.

Дослідження здійснювалось у п’ять етапів: організаційно-підготовчий етап (січень – травень 2014 р.); діагностично-концептуальний етап (червень – грудень 2014 р.); формувальний етап (січень – грудень 2015 р.); контрольно-узагальнювальний етап (січень – грудень 2016 р.); коригувальний (січень – вересень 2017 р.).

Завдання дослідно-експериментальної роботи передбачали узагальнення науково-теоретичних і методологічних основ творчої діяльності учнів та вчителів у системі особистісно орієнтованого навчання й виховання; виявлення та характеристику основних психолого-педагогічних умов оптимізації творчої діяльності учнів і вчителів у системі особистісно орієнтованого навчання та виховання; упровадження засобів підвищення творчої діяльності учнів і вчителів та виявлення ефективності в навчально-виховному процесі; аналіз отриманих результатів та створення бази щодо супроводу творчої діяльності учнів і вчителів у системі особистісно орієнтованого навчання та виховання.

У рамках реалізації програми дослідження використовувались дві групи методів і прийомів методичної роботи:1) інноваційні – психолого-педагогічні тренінги «Педагогічна творчість – право чи обов’язок учителя?», фестиваль педагогічної творчості «Мій інноваційний урок», упровадження інноваційних технологій («Росток» та ін.), поширення передового педагогічного досвіду, публікації власних матеріалів (розміщення матеріалів на Інтернет-ресурсах, розробка методичних збірок тощо), діагностування й моніторинг тощо;2) традиційні – психолого-педагогічні семінари «Інноваційна діяльність як ефективна форма саморозвитку педагогів», педагогічна рада «Інтерактивні технології – шлях до формування творчої особистості учня», методичні кафедри «Організація педагогічного процесу в умовах упровадження інновацій у закладі», семінари-практикуми «Методи взаємодії учитель-учень», тематичні засідання школи молодого вчителя «Моделюємо сучасного вчителя», предметні тижні, проблемно-творчі групи, круглі столи тощо.З метою обґрунтування достовірності отриманих результатів проводилась діагностика: учнів (ступінь особистісної адаптованості; розвиток мотиваційної сфери; якості особистості; профорієнтаційні здібності) та вчителів (рівень готовності педагогічного колективу до здійснення дослідно-експериментальної роботи; рівень емоційного вигорання; готовність до впровадження інновацій у навчальний процес; рівень професійної компетентності).У результаті впровадження дослідно-експериментальної програми: виріс показник професійної компетентності, що відзначилось на якісному складі педагогічного колективу: 93 % працівників мають вищу освіту; 53 % мають стаж більше 10 років; 23 % педагогічного колективу складається з молодих спеціалістів зі стажем до 3-х років; зросли показники покращення психологічного клімату в колективі, розвитку мотиваційної сфери учнів, рівня адаптації учнів, творчого потенціалу у виборі майбутньої професії.Дослідження ефективності професійної діяльності показали, що: провідними мотивами професійної діяльності для 23 % учителів є мотиви власної роботи, для 30 % – мотиви соціальної значущості роботи; для 8 % – мотиви самоствердження в роботі, для 39 % – мотиви професійної майстерності; рівень саморозвитку та самоосвіти педагогів за три роки підвищився на 10 %. Також можна констатувати зростання рівня розвитку професійних компетентностей учителів: спеціальної – на 14 %, соціальної – на 20 %, особистісної – на 21 %, професійно-освітньої – на 7 %, мотиваційної – на 10 %, когнітивної – на 7 %, морально-вольової – на 8 %, гностичної – на 6 %, організаційної – на 8 %, самоуправлінської – на 4 %, комунікативної – на 24 %.Представлені матеріали забезпечують внесок у розвиток інноваційної педагогічної практики навчальних закладів Луганської області щодо науково-методичного супроводу творчої діяльності учнів і вчителів у системі особистісно орієнтованого навчання та виховання.