Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО на 2017 рік 21 грудня була проведена вчена рада, на якій заслухали звіт Вікторії Щеглакової, заступника директора з навчально-виховної роботи та Олени Задираки, заступника директора з виховної роботи Лисичанської багатопрофільної гімназії Лисичанської районної ради Луганської області, з перебігу та отримання результатів дослідно-експериментальної роботи за темою «Управлінські та педагогічні технології забезпечення особистісного успіху в освітньому просторі Лисичанської багатопрофільної гімназії як «Школи успіху»,

учена рада констатує, що дослідно-експериментальна робота здійснювалась відповідно до наказу Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації № 1582 від 03.12.2012 року про надання статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня.Дослідження проводилось за затвердженою наказом програмою, якою передбачено: теоретичне обґрунтування, практичну розробку та експериментальну перевірку управлінських та педагогічних технологій щодо досягнення успіху як особистісного результату учасників освітнього простору «Школи успіху».Експериментальна робота проводилась у п’ять етапів: підготовчий (січень – травень 2013 р.); діагностико-концептуальний (травень – грудень 2013 р.); формувальний (січень 2014 р. – грудень 2015 р.); контрольно-узагальнювальний (2016 р.); корекційно-прогностичний (2017 р.).

Досягнення завдань дослідження здійснювалось через: упровадження інноваційної управлінської технології, використання сучасних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі (технологій особистісно орієнтованого навчання й виховання; проблемно-пошукового навчання, інформаційно-комунікаційних технологій), діяльнісний та компетентнісний підходи, професійний розвиток педагогічних працівників.

У межах формувального етапу експерименту педагогічний колектив застосовував такі форми роботи: Е-навчання, навчання на платформі Moodle, змішане навчання (Blending learning), міжнародні наукові онлайн-конференції, онлайн-спілкування з носіями французької та англійської мов, комп’ютерне тестування та контроль знань учнів тощо.

Особливістю організації освітнього простору Лисичанської багатопрофільної гімназії як «Школи успіху» є авторська технологія комплексного моніторингу педагогічної діяльності та успішності учнів, що поєднує усталені методики й авторський моніторинг директора «Освіта впродовж життя». Це забезпечує отримання об’єктивної інформації про досягнення учнів як у період освітнього процесу, так і після його завершення.

Із січня 2017 року Лисичанська багатопрофільна гімназія стала експериментальним закладом усеукраїнського рівня за темою «Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл».

З метою професійного розвитку педагогів у закладі протягом 2014–2017 рр. було проведено низку заходів (науково-практична конференція «Педагогічна філософія «Школи успіху», педагогічні методичні наради з питань функціонування гімназії як «Школи успіху», тематичні педагогічні наради «Педагог школи успіху: посада, натхнення, професіоналізм» тощо).

Розвиток партнерських стосунків з батьками відбувався через батьківські всеобучі, Інтер-збори («Як допомогти дитині стати успішною», «Роль батьків у формуванні особистості, здатної досягти успіху в професії, в особистому та громадянському житті»), індивідуальні консультації тощо.

Уся система навчально-виховної роботи в гімназії спрямована на формування конкурентоспроможної особистості в суспільстві. Результатом цієї роботи є вступ гімназистів до ВНЗ (100 %) та успішне подальше працевлаштування.

Результати інноваційної діяльності Лисичанської багатопрофільної гімназії як «Школи успіху» були репрезентовані на заходах міжнародного, усеукраїнського та регіонального рівнях, у педагогічній пресі.