Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО на 2018 рік 26 квітня була проведена вчена рада, на якій заслухали звіт Людмили Муренець, заступника директора з навчально-виховної роботи КЗ «Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр «Кришталик» про перебіг та отримані результати дослідно-експериментальної роботи за темою «Навчально-реабілітаційний центр як педагогічна система соціалізації дітей з особливими освітніми потребами» (презентація).

Учена рада констатує, що дослідно-експериментальна робота здійснювалась відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації № 139 від 15.02.2013 про надання закладу статусу експериментального регіонального рівня.

Дослідно-експериментальна робота проводилась за затвердженою наказом програмою, у якій були передбачені теоретичне обґрунтування, практична розробка, експериментальна перевірка моделі «Навчально-реабілітаційний центр як педагогічна система соціалізації дітей з особливими освітніми потребами» та впровадження відповідних інноваційних технологій, що забезпечить умови для відновлення здоров’я, соціальної адаптації, професійної орієнтації дітей з особливими освітніми потребами.

Дослідження відбувалось у 5 етапів: підготовчий (лютий 2013 р. – лютий 2014 р.); концептуально-діагностичний (лютий 2014 р. – лютий 2015 р.); формувальний (лютий 2015 р. – лютий 2016 р.); узагальнювальний (лютий 2016 р. – лютий 2017 р.); коригувальний (лютий 2017 – лютий 2018 р.).

Умовами, що дозволили педагогічному колективу досягти мети й виконати поставлені завдання дослідно-експериментальної роботи, визначені: упровадження психолого-педагогічної концепції розвитку освітнього закладу; удосконалення умов для організації корекційно-розвивального та реабілітаційно-відновлювального процесів; формування для дітей зі зниженим зором і тотально сліпих багатовимірного освітнього простору, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості через навчання й виховання; упровадження інноваційних форм розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у спеціальних закладах освіти.

На базі закладу створена соціально-медико-психолого-педагогічна служба, члени якої проводять заняття з орієнтування в просторі та мобільності, екскурсії, сюжетно-рольові ігри, бесіди, демонструють навчальні кінофільми, слайди, які спрямовані на формування реальних образів та уявлень. Роботою з батьками опікується соціально-психологічна служба «Діалог», у межах діяльності якої проводяться батьківські читання, тренінги, ринги, здійснюється консультування з питань соціалізації дітей з особливими потребами.

За результатами діяльності розроблені локальні, спрямовані на розвиток системи соціалізації дітей зі зниженим зором та тотально сліпих, програми взаємодії навчально-реабілітаційного центру, територіальних установ і громадських організацій. У центрі започатковане проведення педагогічного конкурсу для педагогів «Творчий імпульс».

З метою ефективного процесу соціалізації дітей створена профілактично-лікувальна служба «Сяйво». Постійно працюють чотири методико-педагогічних об’єднання. Системна робота педагогічного колективу сприяє формуванню загальнолюдських цінностей, розвиває почуття довіри до оточення, допомагає в професійному визначенні випускників.

Ефективність упровадження моделі підтверджується показником благополуччя взаємин у групі (рівень підвищився із середнього до високого). Про нормалізацію міжособистісних стосунків свідчить зниження рівня відмежованості після проведених занять (у 1,4 раза), конфліктності в групах - у 1,3 раза. Підвищився показник доброзичливого ставлення до інших дітей в експериментальній групі від 24,65 % до 40 %, у контрольній групі він залишився практично на початковому рівні від 25,2 % до 27,2 %. Як результати соціометрії, так і цей факт свідчить про підвищення благополуччя в групі однолітків.

На початок експерименту середні результати рівня соціалізованості учнів були досить низькі, проте на момент коригувального етапу - стабільно високі (соціальна адаптованість підвищилась із 2,1 до 3,4 бала, соціальна активність – з 1,8 до 3,6 бала, автономність – з 1,3 до 3,3 бала, моральність – з 2,1 до 3,4 бала).

Результати експериментальної роботи відображені в: науково-методичному журналі Луганського ОІППО «Освіта на Луганщині», науковому часописі НПУ імені М. П. Драгоманова, віснику ЛНУ імені Т. Г. Шевченка; збірниках матеріалів: ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексний супровід дітей з психофізичними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного Центру», VІ Міжнародної конференції ICEVI східноєвропейських країн «Повна інклюзія в суспільство: усе починається з раннього втручання», Усеукраїнського науково-практичного семінару «Формування культури здоров’я дітей різного віку з особливими потребами» тощо; в авторських посібниках та розроблених педагогами дидактичних матеріалах для дітей зі зниженим зором і тотально сліпих.

Представлені матеріали забезпечують внесок у розвиток інноваційної педагогічної практики освітніх закладів Луганської області.