1. Загальні положення.
1.1. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення «Про державний вищий навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1074, статуту ЛОІППО.
1.2. Вчена рада Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти є колегіальним органом й утворюється строком на рік.
1.3. У своїй діяльності Вчена рада керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказами і розпорядженнями Президії НАПН України, Міністерства освіти і науки, статутом ЛОІППО та цим Положенням.
2. Функції Вченої ради.
До компетенції Вченої ради належать:
- підготовка проекту статуту ЛОІППО, а також змін і доповнень до нього та подання його до конференції трудового колективу;
- ухвалення річного плану та звіту за рік;
- подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, головного бухгалтера, а також завідувача бібліотеки;
- обрання на посаду завідуючих кафедрами, доцентів і професорів;
- ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
- ухвалення рішень із питань організації навчального процесу;
- обговорення досвіду впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій та ухвалення рішень щодо їх використання в діяльності ЛОІППО;
- ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
- оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
- прийняття рішень щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора;
- визначення напрямів підготовки фахівців у магістратурі;
- заслуховування звітів проректорів та інших керівників структурних підрозділів;
- утвердження тем дисертаційних досліджень співробітників інституту;
- заслуховування звітів аспірантів.
Вчена рада розглядає й інші питання діяльності відповідно до статуту.
3. Склад Вченої ради.
Вчену раду очолює її голова – ректор.
До складу Вченої ради входять за посадами: члени ректорату, головний бухгалтер, а також виборні представники, які обираються з числа завідуючих кафедрами, доцентів, професорів, докторів наук. Повний склад Вченої ради затверджується наказом ректора.
4. Організація роботи Вченої ради.
4.1. Засідання Вченої ради ЛОІППО відбуваються один раз на два місяці. Проводить засідання Вченої ради ректор, а за його відсутності – проректор, який виконує його обов’язки.
4.2. Засідання Вченої ради є правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин персонального складу ради. Рішення Вченої ради приймаються простою більшістю присутніх на її засіданні. Порядок голосування (відкрите чи таємне) визначається Вченою радою.
4.3. Засідання Вченої ради протоколюються. Протокол засідань оформляє вчений секретар, який обирається Вченою радою з числа її членів на термін повноваження Вченої ради та діє відповідно до визначених повноважень (додаток 1).
4.4. Протоколи засідань Вченої ради підписуються її головою та вченим секретарем і зберігаються в установленому порядку.
4.5. Рішення Вченої ради є обов’язковими для всіх співробітників ЛОІППО.

 

Додаток 1

Функціональні обов’язки вченого секретаря ЛОІППО

Вчений секретар:
- організовує роботу Вченої ради і забезпечує оформлення її рішень;
- бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них;
- контролює підготовку засідань Вченої ради;
- готує інформацію і звіти про діяльність Вченої ради;
- забезпечує моніторинг виконання рішень Вченої ради, а також інформує за його результатами голову та членів Вченої ради;
- готує звітні матеріали про роботу Вченої ради;
- організовує оформлення атестаційних документів щодо присвоєння вчених звань;
- готує довідки про апробацію результатів наукових досліджень у ЛОІППО;
- організовує спільно із завідуючими кафедр оформлення відзивів на автореферати дисертацій, що надходять до ЛОІППО;
- складає графік звітності аспірантів-співробітників ЛОІППО на засіданнях Вченої ради;
- аналізує та доповідає на засіданні Вченої ради про хід виконання завдань дисертаційних досліджень співробітниками ЛОІППО;
- готує матеріали про надання грифу науковим та науково-методичним виданням;
- виконує інші завдання голови Вченої ради.