У Луганському ОІППО  07 червня 2018 року відбувся фінальний етап проекту професійного розвитку «Стаття як вид науково-видавничої діяльності педагога освітнього закладу» для методистів методичних районних (міських) методичних кабінетів (центрів), заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Відповідно до положень Концепції «Нова Українська школа» сучасний педагог повинен мати навички правильної роботи з інформацією, як-от: диференціювання, систематизування, аналіз, порівняння з фактами реальної дійсності – і на цій основі формувати власні думки, прагнути до постійного вдосконалення та професійного зростання.

Важливими показниками розвитку вчителя є його вміння проводити дослідження, проектувати особисту діяльність, організовувати проектну діяльність учнів, популяризувати власний педагогічний досвід. Однією з форм аналізу та поширення свого досвіду є вміння писати наукові й науково-методичні статті, оскільки така робота стимулює розвиток критичного мислення педагогів, слугує підґрунтям для набуття ними наукової компетентності.

Саме тому проект мав на меті:

  • ознайомити учасників з головними вимогами до наукових та науково-методичних статей в українських періодичних виданнях;
  • навчити добирати літературу з використанням Інтернет-ресурсів;
  • визначити критерії оцінювання якості наукових та науково-методичних статей;
  • навчити використовувати інформацію в процесі написання наукових та науково-методичних статей, обробляти її та структурувати згідно з вимогами ВАК України.

На розвиток критичного мислення педагогів (пошук і добір інформації, її аналіз, формулювання власного судження) були спрямовані лекції Анни Савонової, старшого викладача кафедри управління освітою Луганського ОІППО, кандидата філософських наук. Також детально були розглянуті питання теми та проблематики дослідження як базових елементів роботи над статтею, пошуку джерельної бази й доцільності її використання в статті. Відповідно до положень статті 42 Закону України «Про освіту» особливої актуальності набувають питання академічної доброчинності, які були обговорені та практично опрацьовані на науково-практичному семінарі «Академічна доброчесність та засоби її перевірки» в межах проекту.

У процесі написання статті особливо значущими є питання викладу основного матеріалу дослідження з дотриманням усіх мовленнєвих норм. Ці проблеми ґрунтовно опрацювала з учасниками проекту Ольга Савенкова, завідувач редакційно-видавничого відділу Луганського ОІППО. Доволі часто викликали істинний подив у педагогів лексико-граматичні норми, оскільки міцно усталились у нашій свідомості радянські кліше та мовні покручі, які стали звичними через недосконале володіння українською мовою, що підсилюється ще й негативним впливом ЗМІ, якість мовлення яких підпорядковується виключно питанням рейтингів. Також були ретельно опрацьовані вимоги нового стандарту ДСТУ 8302:2015 і правила технічного оформлення відповідно до вимог видавництва.

Усі працівники освіти, які взяли участь у проекті професійного розвитку, висловили щиру подяку викладачам за актуальність наданої інформації та практичну користь, бо відтепер зможуть надавати компетентні консультації з питань підготовки наукових і науково-педагогічних статей у своїх містах та районах. Матеріали, підготовлені учасниками за результатами проекту, найближчим часом побачать світ на сторінках науково-методичного журналу «Освіта на Луганщині». Вітаємо наших педагогів з новими здобутками!